Ogłoszenie o naborze 2/2017

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2017
  • Wydział:Administracja
  • Miejsce pracyMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
  • StanowiskoGłówny Księgowy
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-28
  • Termin składania dokumentów2017-10-20
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki (I piętro) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego". Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Miejsce składania dokumentów Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneOsoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

   1. Posiada obywatelstwo polskiego.
   2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
   3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
   4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
   a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz.168 )
   6. Posiada dobrą znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich stosowania.
   7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel,), Internetu, oraz programów: Vulcan Księgowość Optivum, Płace Optivum i Płatnik ZUS.
   2. Znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego.
   3. Cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków placówki.
   3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym MOW.
   4. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację.
   5. Przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków i dochodów Ośrodka.
   6. Sporządzanie i kontrola realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenie księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych i analitycznych zgodnie z klasyfikacją budżetową
   7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanieanaliz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków placówki.
   8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie księgowości.
   9. Nadzorowanie naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem.
   10. Sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS.
   11. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
   12. Prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
   13. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
   14. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
   15. Finansowe rozliczanie inwentaryzacji.
   16. Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS.
   17. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
   18. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych.
   19. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.
   20. Nadzorowanie ściągalności należności Ośrodka w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1. Rozliczanie projektów unijnych.
   2. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora MOW należą do kompetencji Głównego Księgowego.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian